Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
libération
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự thả, sự phóng thích
  • Libération avant terme
   sự phóng thích trước thời hạn
 • sự giải phóng
  • La libération de l'homme
   sự giải phóng con người
  • Libération d'un territoire
   sự giải phóng một lãnh thổ
  • Libération de l'énergie
   (vật lý học) sự giải phóng năng lượng
  • Libération du frein
   sự nhả phanh
  • Libération au raccrochage du demandé
   sự nhả mạch (khi người được gọi bỏ máy xuống)
  • Libération au raccrochage du demandeur
   sự nhả mạch (khi người gọi bỏ máy xuống)
  • Libération au raccrochage des deux correspondants
   sự nhả mạch (khi cả hai bên đều bỏ máy xuống)
 • sự giải ngũ (quân nhân)
Related search result for "libération"
Comments and discussion on the word "libération"