Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
licence
/'laisəns/
Jump to user comments
ngoại động từ+ Cách viết khác : (license) /'laisəns/
 • cho phép; cấp giấy phép, cấp môn bài, cấp đăng ký
danh từ
 • sự cho phép; giấy phép, môn bài, đăng ký
  • marriage licence
   giấy đăng ký kết hôn
  • shooting licence
   giấy phép săn bắn
 • bằng, chứng chỉ
  • driving licence
   bằng lái xe
 • bằng cử nhân
 • sự phóng túng, sự bừa bâi; sự dâm loạn
 • (thơ ca) sự phóng túng về niêm luật
Related words
Related search result for "licence"
Comments and discussion on the word "licence"