Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
mình
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • corps
  • Mình trần
   corps nu
 • tronc
  • Thân thể người ta gồm ba phần : đầu , mình và chân tay
   le corps humain comprend trois parties la tête, le tronc et les membres
 • soi; soi-même
  • Chỉ nghĩ đến mình
   ne penser qu'à soi
  • Yêu người đồng loại như yêu mình
   aimer son prochain comme soi-même
 • je; moi
  • Hôm nay mình bị cảm
   aujourd'hui je suis enrhumé;
  • Đưa cho mình quyển sách ấy
   passe-moi ce livre
 • nous
  • Mình là người Việt Nam , mình phải bảo vệ nước Việt Nam
   nous sommes des Vietnamiens, nous devons défendre le Vietnam
 • tu, toi (quand on s'adresse à sa femme, à son mari, à un ami intime)
  • Mình mua cho tôi hai thước vải
   tu m'achèteras deux mètres de toile;
  • Mình cho tớ mượn quyển tiểu thuyết ấy
   prête-moi ce roman
 • il; ils
  • Nó tưởng là mình thông minh lắm đấy
   il croit qu'il est très intelligent
  • Chúng nó nghĩ rằng mình hơn những người khác
   ils pensent qu'ils sont supérieurs aux autres
 • se
  • ẩn mình
   se cacher
  • Băng mình
   se lancer
  • mình làm mình chịu
   comme on fait son lit, on se couche;
  • mình vì mọi người , mọi người vì mình
   chacun pour tous, tous pour chacun
Related search result for "mình"
Comments and discussion on the word "mình"