Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
mahogany
/mə'hɔgəni/
Jump to user comments
danh từ
 • (thực vật học) cây dái ngựa
 • gỗ dái ngựa
 • màu gỗ dái ngựa
 • bàn ăn
  • to have one's knees under someone's mahogany
   cùng ăn với ai
tính từ
 • bằng gỗ dái ngựa
 • có màu gỗ dái ngựa
Related search result for "mahogany"
Comments and discussion on the word "mahogany"