Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
manteau
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • áo khoác
 • (nghĩa bóng) màn che, bộ áo, vỏ
  • Manteau de vertu
   vỏ đạo đức
 • hòm lò sưởi
 • (săn bắn) bộ lông lưng
 • (động vật học) áo (của động vật thân mềm)
 • (địa chất, địa lý) vỏ (quả đất)
  • sous le manteau
   che đậy, giấu giếm
Related search result for "manteau"
Comments and discussion on the word "manteau"