Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
millénaire
Jump to user comments
tính từ
 • hàng nghìn
  • Chiffre millénaire
   số hàng nghìn
 • (đã) nghìn năm
  • Arbre millénaire
   cây nghìn năm
  • Tradition millénaire
   truyền thống nghìn năm
danh từ giống đực
 • thời gian nghìn năm, thiên kỷ
  • Depuis des millénaires
   từ bao nghìn năm
 • lễ kỷ niệm một nghìn năm
  • Le millénaire de la fondation d'une ville
   lễ kỷ niệm một nghìn năm ngày thành lập một thành phố
Related search result for "millénaire"
Comments and discussion on the word "millénaire"