Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
tám
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • huit.
  • Trong tám ngày nữa
   dans huit jours
  • Trang tám
   page huit
  • Ngày tám tháng này
   le huit de ce mois
  • Con tám cơ
 • huitieme
  • Ngày 8 âm lịch
   le huitieme jour du calendrier lunaire
  • bộ tám
   (âm nhạc) octuor
  • Gấp tám
   octuple
  • Lai một phần tám
   (nhân loại học) octovon
  • Ngày thứ tám
   (sử học) octidi
  • ống tám cực
   octode
  • Phần tám
   huitième
  • Quãng tám
   (âm nhạc) octave
  • Tám âm tiết
   octosyllabe
  • Tám cạnh
   (toán học) octogonal
  • Tám chân
   (động vật học) octopode
  • Tám cột
   (kiến trúc) octostyle
  • Tám là
   octavo; huitièmement
  • Tám mươi
   quatre-vingts
  • Tám mươi tuổi
   octogénaire
  • Tám nhị
   (thực vật học) octandre
  • Tám nhụy
   (thực vật học) octogyne
  • Tăng gấp tám
   octupler.;riz parfumé (variété de riz cultivé au Nord du Vietnam).
Related search result for "tám"
Comments and discussion on the word "tám"