Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
misconduct
/mis'kɔndəkt/
Jump to user comments
danh từ
 • đạo đức xấu, hạnh kiểm xấu
 • tội ngoại tình, tội thông gian
 • sự quản lý kém
ngoại động từ
 • phó từ cư xử xấu, ăn ở bậy bạ
 • phạm tội ngoại tình với, thông gian với
 • quản lý kém
  • to misconduct one's bnusiness
   quản lý kém công việc của mình
Comments and discussion on the word "misconduct"