Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nóng lòng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Cg. Nóng ruột. Cảm thấy khó chịu vì phải đợi lâu : Nóng lòng chờ thư bạn.
Related search result for "nóng lòng"
Comments and discussion on the word "nóng lòng"