Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
naturally
/'nætʃrəli/
Jump to user comments
phó từ
 • vốn, tự nhiên
  • to speak naturally
   nói tự nhiên
  • she is naturally musical
   cô ta vốn có năng khiếu về nhạc
 • đương nhiên, tất nhiên, cố nhiên
Related words
Related search result for "naturally"
Comments and discussion on the word "naturally"