Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
natural
/'nætʃrəl/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) tự nhiên, (thuộc) thiên nhiên
  • natural law
   quy luật tự nhiên
  • natural selection
   sự chọn lọc tự nhiên
 • (thuộc) thiên tính; bẩm sinh, trời sinh
  • natural gift
   thiên tư
 • tự nhiên, đương nhiên, tất nhiên, dĩ nhiên
  • a natural consequence
   hậu quả tất nhiên
  • it is natural that you should think so
   lẽ tất nhiên là anh phải nghĩ như vậy
 • tự nhiên, không giả tạo, không màu mè
  • natural manners
   cử chỉ tự nhiên
 • đẻ hoang (con)
  • a natural child
   đứa con hoang
 • mọc tự nhiên, dại
  • natural growth
   cây cỏ dại
IDIOMS
 • one's natural life
  • tuổi thọ của con người
danh từ
 • người bẩm sinh ngớ ngẩn, người bẩm sinh ngu đần
 • (âm nhạc) nốt thường
 • (âm nhạc) dấu hoàn
 • người có khiếu tự nhiên (về ngành gì)
 • điều thắng lợi tất nhiên; điều chắc chắn
Related search result for "natural"
Comments and discussion on the word "natural"