Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
course
/kɔ:s/
Jump to user comments
danh từ
 • tiến trình, dòng; quá trình diễn biến
  • the course of a river
   dòng sông
  • the course of events
   quá trình diễn biến các sự kiện
 • sân chạy đua, vòng chạy đua; trường đua ngựa ((cũng) race course)
 • hướng, chiều hướng; đường đi
  • the ship is on her right course
   con tàu đang đi đúng hướng
 • cách cư sử, cách giải quyết; đường lối, con đường ((nghĩa bóng))
  • to follow a dangerous course
   theo con đường nguy hiểm
  • to hold one's course
   theo con đường đã vạch sẵn
  • to take its course
   theo con đường của nó; cứ tiến hành
  • several courses open before us
   trước mắt chúng ta có nhiều cách giải quyết
 • món ăn (đưa lần lượt)
 • loạt; khoá; đợt; lớp
  • course of lectures
   một loạt bài giảng, một đợt thuyết trình
 • hàng gạch, hàng đá
 • (số nhiều) đạo đức, tư cách
 • (số nhiều) kỳ hành kinh
IDIOMS
 • by course of
  • theo thủ tục (lệ) thông thường
 • course of nature
  • lệ thường lẽ thường
 • in course
  • đang diễn biến
 • in the course of
  • trong khi
 • in due course
  • đúng lúc; đúng trình tự
 • a matter of course
  • một vấn đề dĩ nhiên
 • of course
  • dĩ nhiên, đương nhiên, tất nhiên
 • to take one's own course
  • làm theo ý mình
ngoại động từ
 • săn đuổi (thỏ)
 • cho (ngựa) chạy
nội động từ
 • chạy
 • chảy
  • blood courses through vein
   máu chảy qua tĩnh mạch
danh từ
 • (thơ ca) ngựa chiến; con tuấn mã
Comments and discussion on the word "course"