Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
negotiation
/ni,gouʃi'eiʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự điều đình, sự đàm phán, sự thương lượng, sự dàn xếp
  • to enter into (upon) a negotiation with
   đàm phán với
  • to carry an negotiations
   tiến hành đàm phám
  • to break off negotiations
   cắt đứt cuộc đàm phán
 • sự đổi thành tiền, sự đổi lấy tiền, sự trả bằng tiền (chứng khoán, hối phiếu, ngân phiếu)
 • sự vượt qua (khó khăn...)
Related words
Related search result for "negotiation"
Comments and discussion on the word "negotiation"