Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
ngóc đầu
Jump to user comments
 
 • List one's head, raise one's head
  • Ngã dúi xuống, mãi mới ngóc đầu lên được
   To fall headlong and take a lot of time to raise one's head
  • Ngóc đầu dậy
   To lift up one's head
 • Get better off
Related search result for "ngóc đầu"
Comments and discussion on the word "ngóc đầu"