Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
lift
/lift/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nâng lên, sự nhấc lên; sự nâng cao, sự nhấc cao
 • máy nhấc
 • thang máy
 • sự cho đi nhờ xe; (nghĩa bóng) sự nâng đỡ
  • to give someone a lift
   cho ai đi nhờ xe; (nghĩa bóng) nâng đỡ ai
 • chỗ gồ lên, chỗ nhô lên (ở sàn nhà)
 • (hàng không) sức nâng (của không khí)
 • trọng lượng nâng
 • (hàng không), (như) air-lift
ngoại động từ
 • giơ lên, nhấc lên, nâng lên; giương cao
  • to lift [up] one's hand's
   giơ tay lên (để cầu khẩn...)
 • đỡ lên, dựng lên, kéo dậy
 • đào, bới
  • to lift potatoes
   đào khoai tây
 • (thông tục) ăn trộm (súc vật), ăn cắp (văn)
  • to lift cattle
   ăn trộm trâu bò
  • to lift someone's purse
   móc ví ai
  • to lift many long passages from other authors
   ăn cắp nhiều đoạn văn dài của các tác giả khác
 • nhổ (trại)
 • chấm dứt (sự phong toả...); bâi bỏ (sự cấm đoán...)
nội động từ
 • nhấc lên được, nâng lên được
  • this window won't lift
   cái cửa sổ này không nhấc lên được
 • tan đi, cuốn đi (mây, sương mù, bóng đêm...)
  • mist lifts
   sương mù tan đi
 • cưỡi sóng (tàu)
  • ship lifts
   con tàu cưỡi sóng
 • gồ lên (sàn nhà)
  • floor lifts
   sàn nhà gồ lên
IDIOMS
 • to lift a hand to do something
  • mó tay làm việc gì
 • to lift one's hand
  • đưa tay lên thề
 • to lift one's hand against somebody
  • giơ tay đánh ai
 • to lift up one's eyes
  • ngước nhìn, nhìn lên
 • to lift up one's head
  • ngóc đầu dậy
  • hồi phục lại
 • to lift up another's head
  • (kinh thánh) trả lại tự do cho ai; trả lại danh dự cho ai
 • to lift up one's horn
  • có nhiều tham vọng
  • tự hào
 • to lift up one's voice
  • (xem) voice
 • to be lifted up with pride
  • dương dương tự đắc
Related search result for "lift"
Comments and discussion on the word "lift"