Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
ready
/'redi/
Jump to user comments
tính từ
 • sẵn sàng
  • dinner is ready
   cơm nước đã sẵn sàng
  • to be ready to go anywhere
   sẵn sàng đi bất cứ đâu
  • ready! go!
   (thể dục,thể thao) sẵn sàng! chạy!
  • ready, present, fire!
   chuẩn bị, ngắm, bắn!
 • sẵn lòng
  • he is ready to help you
   anh ta sẵn lòng giúp anh
 • để sẵn
  • to keep a revolver ready
   để sẵn một khẩu súng lục
 • cố ý, cú; có khuynh hướng
  • don't be so ready to find fault
   đừng cố ý bắt bẻ như thế
 • sắp, sắp sửa
  • now ready
   sắp sửa xuất bản (sách)
  • a bud just ready to brust
   nụ hoa sắp nở
 • có sẵn, mặt (tiền)
  • ready money
   tiền có sẵn (trong tay); tiền mặt
  • to pay ready money
   trả tiền mặt
 • nhanh, mau, ngay tức khắc; lưu loát
  • a ready retort
   câu đối đáp nhanh
  • to have a ready wit
   nhanh trí
  • to have a ready pen
   viết lưu loát
 • dễ dàng
  • goods that meet with a ready sale
   những hàng bán rất dễ dàng nhất
 • ở gần, đúng tầm tay
  • the readiest weapont
   cái vũ khí ở gần tay nhất
  • ready at hand; ready to hand
   ở ngay gần, vừa đúng tầm tay
IDIOMS
 • to be always ready with an excuse
  • luôn luôn có lý do để bào chữa
phó từ
 • sẵn, sẵn sàng
  • pack everything ready
   hây sắp xếp mọi thứ vào va li
  • ready dressed
   đã mặc quần áo sẵn sàng
 • nhanh (chỉ dùng cấp so sánh)
  • the child that answers readiest
   đứa bé trả lời nhanh nhất
danh từ
 • (quân sự) tư thế sẵn sàng bắn (của súng)
  • to come to the ready
   giương súng ở tư thế sẵn sàng bắn
  • guns at the ready
   những khẩu pháo ngóc lên sẵn sàng nhả đạn
 • (từ lóng) tiền mặt
ngoại động từ
 • chuẩn bị sẵn sàng, sửa soạn
 • (từ lóng) trả bằng tiền mặt
Related words
Related search result for "ready"
Comments and discussion on the word "ready"