Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
twist
/twist/
Jump to user comments
danh từ
 • sự xoắn, sự vặn, sự bện; vòng xoắn
  • to give the rope a few more twists
   xoắn sợi dây thêm vài dòng nữa
 • sợi xe, thừng bện
 • cuộn (thuốc lá); gói (thuốc, kẹo...) xoắn hai đầu
 • sự nhăn nhó, sự méo mó, sự quằn quại
  • to speak with a twist of the lips
   nói cái môi cứ méo đi
 • khúc cong, khúc lượn quanh co
  • a twist in a road
   khúc đường quanh co
 • sự xoáy (quả bóng)
  • to set a lot of twist on the ball
   đánh quả banh rất xoáy
 • sự trẹo gân, sự sái gân, sự trẹo xương
  • to give one's ankle a twist
   bị trật xương mắt cá
 • (kỹ thuật) sự vênh (tấm ván)
 • điệu nhảy tuýt
 • khuynh hướng; bản tính
  • most of those errors were owing to a peculiar twist of his mind
   hầu hết những sai lầm đều do ở cái tính hơi lập dị của anh ta
 • sự bóp méo, sự xuyên tạc
  • a twist to the truth
   điều bóp méo sự thật
 • rượu pha trộn (cônhăc, uytky...)
 • (thông tục) sự thèm ăn, sự muốn ăn
  • to have a awful twist
   thèm ăn ghê lắm
IDIOMS
 • twist of the wrist
  • trò khéo tay; sự khéo léo
 • a twist on the shorts
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự bán hàng với giá cứa cổ (đầu cơ lúc khan hiếm)
 • twists and turns
  • những chỗ quanh co khúc khuỷu; những cái ngoắt ngoéo ngóc ngách
   • he knows the twists and turns of the place
    nó biết tất cả những ngóc ngách của nơi đó
   • to know the twists and turns of the laws
    biết tất cả những chỗ ngoắt ngoéo của luật pháp
ngoại động từ
 • xoắn, vặn, xe, bện, kết
  • to twist a thread
   bên một sợi chỉ
  • to twista garland
   kết một vòng hoa
  • to twist a wet cloth
   vắt cái khắn ướt
  • to twist someone's arm
   vặn cánh tay ai
 • nhăn, làm méo
  • to twist one's face
   nhăn mặt
 • làm trẹo, làm cho sái
  • to twist one's ankle
   làm sái mắt cá chân
 • (thể dục,thể thao) đánh xoáy (nghĩa bóng)
 • (nghĩa bóng) bóp méo, làm sai đi, xuyên tạc
  • to twist the truth
   bóp méo sự thật
 • lách, len lỏi, đi vòng vèo
  • to twist one's way throuigh the crowd
   lách (len lỏi) qua đám đông
nội động từ
 • xoắn lại, cuộn lại
  • the stng had twisted into a knot
   sợi dây xoắn lại thành một búi
 • quằn quại, oằn oại, vặn vẹo mình
  • to twist with pain
   quằn quại đau đớn
 • trật, sái
  • my ankle twisted
   xương mắt cá chân tôi bị trật
 • lượn vòng, uốn khúc quanh co
  • the road twists and twists
   con đường quanh co khúc khuỷ
 • len, lách, đi vòng vèo
  • to twist through the crowd
   lách qua đám đông
IDIOMS
 • to twist off
  • xoắn đứt, vặn gãy
   • to twist off a piece of wire
    xoắn đứt sợi dây thép
 • to twist up
  • xoắn trôn ốc, cuộn lên thành hình trôn ốc (khói); cuộn (mảnh giấy) thành hình trôn ốc
Related search result for "twist"
Comments and discussion on the word "twist"