Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
ngoại tình
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Lòng yêu đương đối với người không phải là vợ hay chồng hiện tại của mình.
Related search result for "ngoại tình"
Comments and discussion on the word "ngoại tình"