Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, )
nguôi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • t. Nói tình cảm dịu đi: Nguôi giận; Tấm lòng thương nhớ biết là có nguôi (K).
Related search result for "nguôi"
Comments and discussion on the word "nguôi"