Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
nguệch ngoạc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói viết bôi bác, không ngay ngắn: Viết nguệch ngoạc cho xong việc.
Related search result for "nguệch ngoạc"
Comments and discussion on the word "nguệch ngoạc"