Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhào
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. Ngã lộn đầu xuống: Nhào xuống sông.
  • đg. Trộn với nước rồi bóp cho nhuyễn: Nhào bột.
Related search result for "nhào"
Comments and discussion on the word "nhào"