Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhùng nhằng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Do dự lâu, không dứt khoát: Nhùng nhằng mãi không đi.
Related search result for "nhùng nhằng"
Comments and discussion on the word "nhùng nhằng"