Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhảy dù
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. Nhảy bằng dù từ trên máy bay xuống. Cho quân nhảy dù.
Related search result for "nhảy dù"
Comments and discussion on the word "nhảy dù"