Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhắc nhở
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói nhiều lần để cho người ta chú ý đến : Nhắc nhở nhân dân bảo mật phòng gian.
Related search result for "nhắc nhở"
Comments and discussion on the word "nhắc nhở"