Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
nham phun xuất
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (địa) Đất đá phun từ miệng núi lửa ra.
Related search result for "nham phun xuất"
Comments and discussion on the word "nham phun xuất"