Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
occuper
Jump to user comments
ngoại động từ
 • chiếm, choán
  • La discussion occupe la matinée
   cuộc tranh luận chiếm cả buổi sánng
  • Le lit occupe la moitié de la chambre
   cái giường choán nửa phòng
 • đến ở
  • Occuper un logement
   đến ở một căn nhà
 • chiếm đóng
  • Occuper une ville
   chiếm đóng một thành phố
 • làm, giữ
  • Occuper un emploi
   giữ một chức vụ
 • dành
  • Occuper ses loisirs à...
   dành thì giờ rảnh cho...
 • giao việc cho
  • Occuper les élèves
   giao việc cho học trò
 • làm cho chú ý
  • Occuper son esprit
   làm cho đầu óc chú ý đến, làm bận tâm
Related words
Related search result for "occuper"
Comments and discussion on the word "occuper"