Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
operation
/,ɔpə'reiʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự hoạt động; quá trình hoạt động
  • to come into operation
   bắt đầu hoạt động; đi vào sản xuất (nhà máy)
  • the operation of thingking
   quá trình tư duy
 • thao tác
 • hiệu quả, tác dụng
  • in operation
   đang hoạt động, đang có tác dụng
  • we must extend its operation
   chúng ta phải phát huy tác dụng của điều đó
 • sự giao dịch tài chính
 • (y học) sự mổ xẻ; ca mổ
 • (quân sự) cuộc hành quân
 • (toán học) phép tính, phép toán
Comments and discussion on the word "operation"