Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
oration
/ɔ:'reiʃn/
Jump to user comments
danh từ
  • bài diễn văn, bài diễn thuyết
    • funeral oration
      bài điếu văn
  • (ngôn ngữ học) lời nói; lời văn
Related search result for "oration"
Comments and discussion on the word "oration"