Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
peaceable
/'pi:səbl/
Jump to user comments
tính từ
  • yêu hoà bình
  • thích yên tĩnh
  • yên ổn; thái bình
Related words
Related search result for "peaceable"
Comments and discussion on the word "peaceable"