Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
permanency
/'pə:mənənsi/
Jump to user comments
danh từ
  • (như) permanent
  • việc làm lâu dài cố định; chỗ làm lâu dài cố định
Related words
Related search result for "permanency"
Comments and discussion on the word "permanency"