Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
perpendicular
/,pə:pən'dikjulə/
Jump to user comments
tính từ
 • (+ to) vuông góc, trực giao
  • perpendicular to a line
   vuông góc với một đường
 • thẳng đứng; dốc đứng
 • (đùa cợt) đứng, đứng ngay
danh từ
 • đường vuông góc, đường trực giao
 • vị trí thẳng đứng
 • dây dọi; thước vuông góc
 • (từ lóng) tiệc ăn đứng
Comments and discussion on the word "perpendicular"