Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
oblique
/ə'bli:k/
Jump to user comments
tính từ
 • xiên, chéo, chếch
  • an oblique come
   hình nón xiên
 • cạnh khoé, quanh co, không thẳng thắn
  • oblique means
   thủ đoạn quanh co
 • (thực vật học) không đối xứng, không cân (lá)
 • (ngôn ngữ học) gián tiếp
  • oblique case
   cách gián tiếp
nội động từ
 • xiên đi
 • (quân sự) tiển xiên
Related search result for "oblique"
Comments and discussion on the word "oblique"