Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
vertical
/'və:tikəl/
Jump to user comments
tính từ
 • thẳng đứng, đứng
  • vertical axis of a crystal
   trục đứng của một tinh thể
  • vertical plane
   (toán học) mặt phẳng thẳng đứng
  • vertical angles
   (toán học) góc đối đỉnh
 • (nghĩa bóng) ở điểm cao nhất, ở cực điểm
 • (giải phẫu) (thuộc) đỉnh đầu; ở đỉnh đầu
 • (thiên văn học) (thuộc) thiên đỉnh; ở thiên đỉnh
danh từ
 • đường thẳng đứng
  • out of the vertical
   không thẳng đứng
 • mặt phẳng thẳng đứng
Related words
Related search result for "vertical"
Comments and discussion on the word "vertical"