Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
parallel
/'pærəlel/
Jump to user comments
tính từ
 • song song
  • parallel to (with)
   song song với
 • tương đương, tương tự, giống với, ngang hàng
  • here is a parallel case
   đây là một trường hợp tương tự
danh từ
 • đường song song
 • đường vĩ, vĩ tuyến ((cũng) parallel of latitude)
  • the 17th parallel
   vĩ tuyến 17
 • (quân sự) đường hào ngang (song song với trận tuyến)
 • người tương đương, vật tương đương
  • without [a] parallel
   không ai (không gì) sánh bằng
 • sự so sánh, sự tương đương
  • to draw a parallel between two things
   so sánh hai vật
 • (điện học) sự mắc song song
 • dấu song song
ngoại động từ
 • đặt song song với; tìm tương đương với; so sánh
  • to parallel one thing with another
   so sánh vật này với vật kia
 • song song với; tương đương với; ngang với, giống với
  • the road parallels the river
   con đường chạy song song với con sông
 • (điện học) mắc song song
Related search result for "parallel"
Comments and discussion on the word "parallel"