Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
pleasure
/'pleʤə/
Jump to user comments
danh từ
 • niềm vui thích, điều thích thú, điều thú vị, điều vui thú, điều khoái trá
  • a day of pleasure
   một ngày vui thú
  • it's a pleasure to...
   thật là thú vị được...
  • to take pleasure in...
   thích thú với...
  • with pleasure
   xin vui lòng, rất hân hạnh
 • khoái lạc, hoan lạc; sự ăn chơi truỵ lạc
  • a life given up to pleasure
   cuộc sống ăn chơi truỵ lạc
  • a man of pleasure
   một người ưa khoái lạc, một người ăn chơi truỵ lạc
 • ý muốn, ý thích
  • what's your pleasure, sir?
   (thương nghiệp) thưa ông muốn mua gì ạ?, thưa ông cần gì ạ?
  • I shall not consult his pleasure
   tôi sẽ không hỏi ý muốn của hắn ta
  • at pleasure
   tuỳ ý, tuỳ ý muốn, tuỳ ý thích
  • at someone's pleasure
   tuỳ ý muốn của ai
  • that can be postponed during our pleasure
   việc đó có thể để chậm lâu chừng nào tuỳ theo ý muốn của chúng ta
ngoại động từ
 • làm vui lòng, làm vui thích, làm vừa ý (ai)
nội động từ
 • (+ in) thích thú với, vui thích với, thú vị với
  • to pleasure in something
   thích thú với cái gì
  • to pleasure in doing something
   thích thú làm cái gì
Related words
Related search result for "pleasure"
Comments and discussion on the word "pleasure"