Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
pain
/pein/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đau đớn, sự đau khổ (thể chất, tinh thần)
  • to have a pain in the head
   đau đầu
 • (số nhiều) sự đau đẻ
 • (số nhiều) nỗi khó nhọc công sức
  • to take pains
   bỏ công sức
 • hình phạt
  • pains and penalties
   các hình phạt
  • on (under) pain of death
   sẽ bị xử tử, sẽ bị tội chết (nếu vi phạm cái gì...)
IDIOMS
 • to be at the pains of doing something
  • chịu thương chịu khó làm cái gì
 • to give someone a pain in the neck
  • quấy rầy ai, chọc tức ai
ngoại động từ
 • làm đau đớn, làm đau khổ
  • does your tooth pain you?
   răng anh có làm anh đau không?
nội động từ
 • đau nhức, đau đớn
  • my arm is paining
   tay tôi đang đau nhức đây
Related search result for "pain"
Comments and discussion on the word "pain"