Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
potatory
/'poutətəri/
Jump to user comments
tính từ
  • uống được, để uống
  • thích uống rượu, nghiện rượu
Related search result for "potatory"
Comments and discussion on the word "potatory"