Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
primaire
Jump to user comments
tính từ
 • sơ cấp, (ở) cấp một, (ở) bậc một
  • Structure primaire
   (thực vật học) cấu tạo bậc một; cấu tạo sơ cấp
  • école primaire
   trường cấp một, trường tiểu học
 • (thân mật; nghĩa xấu) sơ đẳng, ít học
  • Il est primaire
   thằng ấy sơ đẳng lắm
  • ère primaire
   (địa lý, địa chất) đại cổ sinh
danh từ
 • người đầu óc sơ đẳng, người ít học
danh từ giống đực
 • (điện học) cuộn dây sơ đẳng
 • (địa lý, địa chất) đại cổ sinh
Related words
Related search result for "primaire"
Comments and discussion on the word "primaire"