Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
premier
Jump to user comments
tính từ
 • đầu, đầu tiên; đứng đầu; (ở) hàng đầu
  • Le premier jour du mois
   ngày đầu tháng
  • Premier amour
   mối tình đầu (tiên)
  • Les premières fleurs
   hoa đầu mùa
  • être premier en mathématiques
   (đứng) đầu về môn toán
  • Le premier rôle
   vai trò hàng đầu
  • Les premiers besoins
   những nhu cầu hàng đầu, những nhu cầu cần thiết nhất
 • thứ nhất, nhất
  • La première guerre mondiale
   chiến tranh thế giới lần thứ nhất
 • ở bước đầu, sơ đẳng
  • Les premières connaissances
   những tri thức sơ đẳng
  • à le première occasion
   xem occasion
  • au premier coup d'oeil
   mới nhác qua
  • au premier jour
   một ngày gần nhất
  • de première main
   xem main
  • en premier lieu
   xem lieu
  • le premier venu
   bất cứ ai
  • Le premier venu en ferait autant
   bất cứ ai cũng làm thế
  • matières premières mot
   không biết một tí gì
  • nombre premier
   số nguyên tố
  • premier ministre
   xem ministre
danh từ giống đực
 • lầu một, gác một, tầng hai
  • Habiter au premier
   ở gác một, ở tầng hai
 • người đầu tiên, người đứng đầu
  • Arriver le premier
   đến đầu tiên
  • Le premier de la classe
   người dứng đầu lớp
 • người thứ nhất, người trước
  • Corneille et Racine sont deux grands poètes, le premier est l'auteur du Cid
   Coóc-nây và Ra-xin là hai nhà thơ lớn, người thứ nhất là tác giả tác phẩm Lơ Xít
 • thủ tướng
  • en premier
   trước nhất
  • Capitaine en premier
   đại úy đứng đầu
  • jeune premier
   vai tình lang
  • le premier de l'an
   ngày đầu năm, ngày nguyên đán
Related words
Related search result for "premier"
Comments and discussion on the word "premier"