Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
proceed
/proceed/
Jump to user comments
nội động từ
 • tiến lên; theo đuổi; đi đến
  • to proceed to London
   đi Luân-đôn
 • tiếp tục, tiếp diễn; tiếp tục nói
  • the story proceeds as follows
   câu chuyện tiếp diễn như sau
  • proceed with your work!
   cứ làm tiếp việc của anh đi!
  • lets's proceed to the next subject
   chúng ta hãy chuyển sang vấn đề tiếp theo
 • làm, hành động
  • how shall we proceed?
   chúng ta sẽ phải làm thế nào?
 • xuất phát, phát ra từ
  • our plan proceeded from the new development of the situation
   kế hoạch của chúng ta xuất phát từ sự phát triển mới của tình hình
  • sobs heard to proceed from the next room
   tiếng khóc nghe từ phòng bên đưa lại
IDIOMS
 • to proceed against
  • (pháp lý) khởi tố, kiện
Related words
Related search result for "proceed"
Comments and discussion on the word "proceed"