Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
go
/gou/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều goes
 • sự đi
 • sức sống; nhiệt tình, sự hăng hái
  • full of go
   đầy sức sống; đầy nhiệt tình
 • sự thử (làm gì)
  • to have a go something
   thử cố gắng làm việc gì
 • lần, hơi, cú
  • at one go
   một lần, một hơi, một cú
  • to succeed at the first go
   làm lần đầu đã thành công ngay
  • to blow out all the candles at one go
   thổi một cái tắt hết các cây nến
 • khẩu phần, suất (đồ ăn); cốc, chén, hớp (rượu)
  • to have another go
   lấy thêm một suất ăn nữa, uống thêm một chén rượu nữa
 • (thông tục) việc khó xử, việc rắc rối
  • what a go!
   sao mà rắc rối thế!
 • (thông tục) sự thành công, sự thắng lợi
  • to make a go of it
   thành công (trong công việc gì...)
 • (thông tục) sự bận rộn, sự hoạt đông, sự tích cực
IDIOMS
 • a near go
  • sự suýt chết
 • all (quite) the go
  • (thông tục) hợp thời trang
 • it's no go
  • (thông tục) việc ấy không xong đâu; không làm ăn gì được
 • to be on the go
  • bận rộn hoạt động
  • đang xuống dốc, đang suy
nội động từ (went, gone)
 • đi, đi đến, đi tới
  • to go to Saigon
   đi Sàigòn
  • to go on a journey
   đi du lịch
  • to go bathing
   đi tắm
  • to go shopping
   đi mua hàng
 • thành, thành ra, hoá thành
  • to go mad
   phát điên, hoá điên
  • to go to sea
   trở thành thuỷ thủ
  • to go on the stage
   trở thành diễn viên
  • to go on the streets
   làm đĩ
  • to go native
   trở thành như người địa phương
  • to go to the bar
   trở thành luật sư
 • trôi qua, trôi đi (thời gian)
  • how quickly time goes!
   sao mà thời gian trôi nhanh thế!
 • chết, tiêu tan, chấm dứt, mất hết, yếu đi
  • all hope is gone
   mọi hy vọng đều tiêu tan
  • my sight is going
   mắt tôi yếu đi
 • bắt đầu (làm gì...)
  • one, two, three go!
   một, hai, ba bắt đầu một, hai, ba chạy! (chạy thi)
  • here goes!
   nào bắt đầu nhé!
 • chạy (máy móc)
  • does your watch go well?
   đồng hồ của anh chạy có tốt không?
  • the machine goes by electricity
   máy chạy bằng điện
  • to set an engine going
   cho máy chạy
 • điểm đánh (đồng hồ, chuông, kẻng); nổ (súng, pháo...)
  • the clock has just gone three
   đồng hồ vừa điểm ba giờ
 • ở vào tình trạng, sống trong tình trạng...
  • to go hungry
   sống đói khổ
  • to go with young
   có chửa (súc vật)
  • to be going with child
   có mang (người)
  • to be six month gone with child
   đã có mang sáu tháng
 • làm theo, hành động theo, hành động phù hợp với, xét theo
  • to go on appearances
   xét bề ngoài, xét hình thức
  • to go by certain principles
   hành động theo một số nguyên tắc nhất định
  • to go with the tide (tomes)
   làm như mọi người, theo thời
 • đổ, sụp, gãy, vỡ nợ, phá sản
  • the bridge might go under such a weight
   nặng thế cầu có thể gãy
  • bank goes
   ngân hàng vỡ nợ
 • diễn ra, xảy ra, tiếp diễn, tiến hành, diễn biến; kết quả
  • how does the affair go?
   công việc tiến hành ra sao?
  • the play went well
   vở kịch thành công tốt đẹp
 • đang lưu hành (tiền bạc)
 • đặt để, kê; để vừa vào, vừa với, có chỗ, đủ chỗ
  • where is this table to go?
   kê cả cái bàn này vào đâu?
  • your clothes can't go into this small suitcase
   áo quần của anh không để vừa vào chiếc va li nhỏ này đâu
  • six into twelve goes twice
   mười hai chia cho sáu vừa đúng được hai
 • hợp với, xứng với, thích hợp với
  • red goes well with brown
   màu đỏ rất hợp với màu nâu
 • nói năng, cư xử, làm đến mức là
  • to have gone too for
   đã đi quá xa rồi, đã nói quá rồi
  • to go so far so to say...
   nói đến mức là...
  • what he say true as for as it goes
   trong chừng mức nào đó thì điều anh nói là đúng
 • trả (giá...); tiêu vào (tiền...); bán
  • to go as for as 100 đ
   đã trả tới 100 đồng
  • all her pocket-money goes in books
   có bao nhiêu tiền tiêu vặt là cô ta mua sách hết
  • to go cheap
   bán rẻ
  • this goes for one shilling
   cái này giá một silinh
 • thuộc về
  • the house went to the elder son
   cái nhà thuộc về người con lớn
  • the price went to the winner
   giải thưởng thuộc về phần người thắng
 • được biết, được thừa nhận; truyền đi, nói, truyền miệng
  • as the story goes
   như người ta nói, có chuyện rằng
  • it goes without saying
   khỏi phải nói, tất nhiên là có, cố nhiên là
 • hợp nhịp điệu; phổ theo (thơ, nhạc...)
  • to go to the tune of...
   phổ theo điệu...
ngoại động từ
 • (đánh bài) đi, đánh, ra (quân bài), đặt (tiền)
  • to go "two spades"
   đánh quân bài "hai bích"
IDIOMS
 • to be going to
  • sắp sửa; có ý định
   • it's going to rain
    trời sắp mưa
   • I'm not going to sell it
    tôi không có ý định bán cái đó
Related search result for "go"
Comments and discussion on the word "go"