Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
keep
/ki:p/
Jump to user comments
ngoại động từ kept
 • giữ, giữ lại
  • to keep something as a souvenir
   giữ cái gì coi như một vật kỷ niệm
  • to keep hold of something
   nắm giữ cái gì
 • giữ, tuân theo, y theo, thi hành, đúng
  • to keep one's promise (word)
   giữ lời hứa
  • to keep an appointment
   y hẹn
  • to keep the laws
   tuân giữ pháp luật
 • giữ, canh phòng, bảo vệ; phù hộ
  • to keep the town against the enemy
   bảo vệ thành phố chống lại kẻ thù
  • God keep you!
   Chúa phù hộ cho anh!
  • to keep the goal
   (thể dục,thể thao) giữ gôn
 • giữ gìn, giấu
  • to keep a secret
   giữ một điều bí mật
  • to keep something from somebody
   giấu ai cái gì
 • giữ gìn (cho ngăn nắp gọn gàng), bảo quản; chăm sóc, trông nom; quản lý
  • to keep the house for somebody
   trông nom nhà cửa cho ai
  • to keep the cash
   giữ két
  • to keep a shop
   quản lý một cửa hiệu
 • giữ riêng, để ra, để riêng ra, để dành
  • to keep something to onself
   giữ riêng cái gì cho mình
  • to keep something for future time
   để dành cái gì cho mai sau
 • giữ lại, giam giữ
  • to keep somebody in prison
   giam ai vào tù
 • ((thường) + from) giữ cho khỏi, giữ đứng, ngăn lại, nhịn tránh
  • to keep somebody from falling
   giữ cho ai khỏi ngã
  • to keep oneself from smoking
   nhịn hút thuốc
 • nuôi, nuôi nấng; bao (gái)
  • to keep a family
   nuôi nấng gia đình
  • to keep bees
   nuôi ong
  • to keep a woman
   bao gái
  • a kept woman
   gái bao
 • (thương nghiệp) có thường xuyên để bán
  • do they keep postcards here?
   ở đây người ta có bán bưu thiếp không?
 • cứ, cứ để cho, bắt phải
  • to keep silence
   cứ làm thinh
  • to keep someone waiting
   bắt ai chờ đợi
 • không rời, ở lỳ, vẫn cứ, ở trong tình trạng
  • to keep one's room
   không ra khỏi phòng (ốm...)
 • theo
  • to keep a straight course
   theo một con đường thẳng
 • (+ at) bắt làm kiên trì, bắt làm bền bỉ
  • to keep sosmebody at some work
   bắt ai làm bền bỉ một công việc gì
 • làm (lễ...), tổ chức (lễ kỷ niện...)
  • to keep one's birthday
   tổ chức kỷ niệm ngày sinh
nội động từ
 • vẫn cứ, cứ, vẫn ở tình trạng tiếp tục
  • the weather will keep fine
   thời tiết sẽ vẫn cứ đẹp
  • to keep laughing
   cứ cười
  • keep straight on for two miles
   anh hây cứ tiếp tục đi thẳng hai dặm đường nữa
 • (thông tục) ở
  • where do you keep?
   anh ở đâu?
 • đẻ được, giữ được, để dành được (không hỏng, không thổi...) (đồ ăn...)
  • these apples do not keep
   táo này không để được
 • (+ to) giữ lấy, bám lấy, cứ theo, không rời xa
  • to keep to one's course
   cứ đi theo con đường của mình
  • to keep to one's promise
   giữ lời hứa
  • keep to the right
   hây cứ theo bên phải mà đi
 • (nghĩa bóng) có thể để đấy, có thể đợi đấy
  • that business can keep
   công việc đó có thể hây cứ để đấy đã
 • (+ from, off) rời xa, tránh xa; nhịn
  • keep off!
   tránh ra!, xê ra!
  • keep off the grass
   không được giẫm lên bãi cỏ
 • (+ at) làm kiên trì, làm bền bỉ (công việc gì...)
  • to keep had at work for a week
   làm bền bỉ trong suốt một tuần
IDIOMS
 • to keep away
  • để xa ra, bắt ở xa ra; cất đi
   • keep knives away from children
    cất dao đi đừng cho trẻ con nghịch
 • to keep back
  • giữ lại
  • làm chậm lại; chặn lại, cản lại, cầm lại
   • to keep back one's téa
    cầm nước mắt
  • giấu không nói ra
  • đứng ở đằng sau, ở lại đằng sau
  • tránh xa ra
 • to keep down
  • cầm lại, nén lại, dằn lại
  • cản không cho lên, giữ không cho lên
   • to keep prices down
    giữ giá không cho lên
  • không trở dậy (cứ quỳ, cứ ngồi, cứ nằm)
  • (quân sự) nằm phục kích
 • to keep from
  • nhịn, kiêng, nén, nín; tự kiềm chế được
   • can't keep from laughing
    không nén cười được
 • to keep in
  • dằn lại, nén lại, kiềm chế, kìm lại (sự xúc đông, tình cảm...)
  • giữ không cho ra ngoài; phạt bắt (học sinh) ở lại sau giờ học
  • giữ cho (ngọn lửa) cháy đều
  • ở trong nhà, không ra ngoài
  • vẫn thân thiện, vẫn hoà thuận (với ai)
   • to keep in with somebody
    vẫn thân thiện với ai
 • to keep off
  • để cách xa ra, làm cho xa ra
  • ở cách xa ra, tránh ra
 • to keep on
  • cứ vẫn tiếp tục
   • to keep on reading
    cứ đọc tiếp
  • cứ để, cứ giữ
   • to keep on one's hat
    cứ để mũ trên đầu (không bỏ ra)
 • to keep out
  • không cho vào; không để cho, không cho phép
   • to keep children out of mischief
    không để cho trẻ con nghịch tinh
  • đứng ngoài, không xen vào, không dính vào; tránh
   • to keep out of somebody's way
    tránh ai
   • to keep out of quarrel
    không xen vào cuộc cãi lộn
 • to keeo together
  • kết hợp nhau, gắn bó với nhau, không rời nhau
 • to keep under
  • đè nén, thống trị, bắt quy phục; kiềm chế
 • to keep up
  • giữ vững, giữ không cho đổ, giữ không cho hạ, giữ không cho xuống; giữ cho tốt, bảo quản tốt (máy...)
   • to keep up one's spirits
    giữ vững tinh thần
   • to keep up prices
    giữ giá không cho xuống
  • duy trì, tiếp tục, không bỏ
   • to keep up a correspondence
    vẫn cứ tiếp tục thư từ qua lại
  • bắt thức đêm, không cho đi ngủ
  • giữ vững tinh thần; không giảm, không hạ
  • (+ with) theo kịp, ngang hàng với, không thua kém
   • to keep up with somebody
    theo kịp ai, không thua kém ai
 • to keep abreast of (with)
  • theo kịp, không lạc hậu so với
   • to keep abreast with the timmes
    theo kịp thời đại
 • to keep a check on
  • (xem) check
 • to keep clear of
  • tránh, tránh xa
 • to keep company
  • (xem) company
 • to keep somebody company
  • (xem) company
 • to keep good (bad) company
  • (xem) company
 • to keep one's countenance
  • (xem) countenance
 • to keep one's [own] counsel
  • (xem) counsel
 • to keep dark
  • lẫn trốn, núp trốn
 • to keep one's distance
  • (xem) distance
 • to keep doing something
  • tiếp tục làm việc gì
 • to keep one's end up
  • không đầu hàng, không nhượng bộ; giữ vững ý kiến của mình
 • to keep an eye on
  • để mắt vào, theo dõi; trông giữ, canh giữ
 • to keep somebody going
  • giúp đỡ ai về vật chất (để cho có thể sống được, làm ăn được...)
 • to keep one's hair on
  • (xem) hair
 • to keep one's head
  • (xem) head
 • to keep late hours
  • (xem) hour
 • to keep mum
  • lặng thinh, nín lặng; giữ kín, không nói ra
 • to keep oneself to oneswelf
  • không thích giao thiệp; không thích giao du; sống tách rời
 • to keep open house
  • ai đến cũng tiếp đãi, rất hiếu khách
 • to keep pace with
  • (xem) pace
 • to keep peace with
  • giữ quan hệ tốt với
 • to keep one's shirt on
  • (xem) shirt
 • to keep a stiff upper lip
  • (xem) lip
 • to keep tab(s) on
  • (xem) tab
 • to keep one's temper
  • (xem) temper
 • to keep good time
  • đúng giờ (đồng hồ)
 • to keep track of track
  • (xem) track
 • to keep up appearances
  • (xem) appearance
 • to keep watch
  • cảnh giác đề phòng
danh từ
 • sự nuôi thân, sự nuôi nấng (gia đình...); cái để nuôi thân, cái để nuôi nấng (gia đình...)
  • to earn one's keep
   kiếm ăn, kiếm cái nuôi thân
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người giữ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà tù, nhà giam
 • (sử học) tháp, pháo đài, thành luỹ
IDIOMS
 • for keeps
  • (thông tục) thường xuyên; mãi mãi, vĩnh viễn
 • in good keep
  • trong tình trạng tốt
 • in low keep
  • trong tình trạng xấu
Related search result for "keep"
Comments and discussion on the word "keep"