Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
move
/mu:v/
Jump to user comments
danh từ
 • sự chuyển động, sự di chuyển, sự xê dịch
  • to make a move
   di chuyển, đổi chuyển, sự xê dịch
  • to make a move
   di chuyển đổi chỗ, đứng dạy đi chỗ khác
  • on the move
   di chuyển, hoạt động; tiến triển
  • to get a move on
   (từ lóng) hoạt động lên; làm gấp, tiến hành gấp rút
 • (đánh cờ) nước
  • that was a good move
   đó là một nước hay
 • lượt, lần, phiên (trong một trò chơi)
  • it's your move
   đến lượt anh
 • biện pháp; bước
ngoại động từ
 • chuyển, di chuyển, chuyển dịch, xê dịch, đổi chỗ, dời chỗ
  • to move troops from one place to another
   chuyển quân từ chỗ này sang chỗ khác
 • lắc, lay, khuấy, quấy, làm chuyển động; nhấc
  • he can't move his arm
   nó không thể nhắc được cánh tay
  • to move heaven and earth
   khuấy đảo trời đất, dùng đủ mọi biện pháp, xoay xở đủ trò
 • làm nhuận (tràng)
 • kích thích, kích động, gây ra, làm cho, xúi giục, gợi
  • it moved them to anger
   cái đó làm cho chúng nó nổi giận
 • làm cảm động, làm xúc động, làm mũi lòng, gợi mối thương cảm
  • to be moved to tears
   cảm động đến ứa nước mắt
 • đề nghị
  • I move the adjournment of the meeting
   tôi đề nghị hoãn buổi họp
nội động từ
 • chuyển động, cử động, động đậy, cựa quậy, lay động
  • it was calm and not a leaf moved
   trời lặng gió, không một chiếc lá lay động
 • đi, di chuyển, xê dịch, chuyển dịch
  • it is about time we should move
   đã đến giờ chúng ta phải đi
 • hành động, hoạt động
IDIOMS
 • to move about
  • đi đi lại lại, đi quanh, chuyển quanh
  • hay dọn nhà, hay thay đổi chỗ ở
 • to move along
  • tiến lên
 • to move away
  • dọn đi, cất đi
  • đi xa, đi hẳn
 • to move back
  • lùi; kéo lùi lại, chuyển về phía sau
 • to move forward
  • tiến; cho tiến lên, chuyển về phía trước
 • to move in
  • dọn nhà (đến chỗ ở mới)
 • to move off
  • ra đi, đi xa
 • to move on
  • cho đi tiếp; tiến lên
   • move on
    đề nghị đi đi, đừng đứng ùn lại (lệnh của công an giao thông)
 • to move out
  • dọn nhà đi
 • to move up
  • chuyển lên; trèo lên, tiến lên
Comments and discussion on the word "move"