Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
promiscuous
/promiscuous/
Jump to user comments
tính từ
 • lộn xộn, hỗn tạp, lẫn lộn
  • a promiscuous gathering
   cuộc tụ tập lộn xộn
  • a promiscuous crowd
   đám đông hỗn tạp
  • a promiscuous heap of rubbish
   đống rác lẫn lộn các thứ
  • promiscuous bathing
   việc tắm chung cả trai lẫn gái
 • bừa bãi, không phân biệt
  • promiscuous massacrre
   sự tàn sát bừa bãi
  • promiscuous hospitality
   sự tiếp đãi bừa bãi (bạ ai cũng tiếp)
 • chung chạ, bừa bãi, hay ngủ bậy, có tính chất tạp hôn
 • (thông tục) tình cờ, bất chợt, ngẫu nhiên, vô tình
Related words
Related search result for "promiscuous"
Comments and discussion on the word "promiscuous"