Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
propriety
/propriety/
Jump to user comments
danh từ
 • sự thích đáng, sự thích hợp, sự đúng đắn (của một hành động...)
 • sự đúng đắn, sự đúng mực, sự chỉnh, sự hợp lẽ, sự hợp thức (trong thái độ, cư xử)
  • a breach of propriety
   thái độ không đúng mực, thái độ không chỉnh
 • phép tắc, khuôn phép, lễ nghi, phép lịch sự
  • must observe the proprieties
   phải theo phép tắc
Related words
Related search result for "propriety"
Comments and discussion on the word "propriety"