Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
quartier
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • gốc tư
  • Quartier de pomme
   gốc tư quả táo
 • miếng, mảnh, tảng
  • Un quartier de fromage
   một miếng pho mát
  • Quartier de terre
   mảnh đất
  • Quartier de pierre
   tảng đá
 • tuần (trăng)
  • Premier quartier
   tuần trăng thượng huyền
  • Lune à son dernier quartier
   trăng hạ huyền
 • da gót (giày)
 • má yên (yên ngựa)
 • thân (áo)
 • chân, đùi (góc tư con vật giết thịt)
 • thế hệ quý tộc
 • quý
  • Deux quartiers de pension
   hai quý lương hưu
 • phường
  • Les quartiers commerciaux
   các phường buôn bán
  • Mettre le quartier en émoi
   làm cho phường náo động lên
 • (quân sự) trại
  • Avoir quartier libre
   được phép ra khỏi trại
 • sự tha chết
  • Faire quartier
   tha chết
  • demander quartier
   xin tha chết
  • ne pas faire de quartier
   giết tất cả không tha một ai
  • cinquième quartier
   thịt vụn, thịt cổ cánh; lòng (thú vật)
  • grand quartier général
   đại bản doanh
  • quartier général
   tổng hành dinh
Related search result for "quartier"
Comments and discussion on the word "quartier"