Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
réacteur
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • động cơ phản lực
  • Réacteur bicompresseur
   động cơ phản lực hai máy nén
  • Réacteur à double corps
   động cơ phản lực thân kép
  • Réacteur surdimensionné
   động cơ phản lực siêu cỡ
  • Réacteur à stator variable
   động cơ phản lực có stato cánh quay
  • Réacteur à flux axial
   động cơ phản lực có dòng chiều trục
  • Réacteur à postcombustion
   động cơ phản lực có buống cháy cưỡng bức
 • (vật lí) lò phản ứng
  • Réacteur bouillant
   lò phản ứng (dùng) nước sôi
  • Réacteur à ébullition à eau lourde
   lò phản ứng dùng nước nặng sôi
  • Réacteur modéré
   lò phản ứng có điều hoà
  • Réacteur producteur d'isotopes
   lò phản ứng tạo đồng vị
  • Réacteur à surrégénération
   lò phản ứng tái sinh nhiên liệu hạch tâm mở rộng
  • Réacteur thermonucléaire/réacteur à fusion
   lò phản ứng nhiệt hạch
 • (hóa học) bình phản ứng
Related search result for "réacteur"
Comments and discussion on the word "réacteur"