Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
raccourci
Jump to user comments
tính từ
 • cắt ngắn, rút ngắn
  • Robe raccourcie
   áo dài cắt ngắn
  • Récit raccourci
   chuyện kể rút ngắn
  • à bras raccourcis
   xem bras
danh từ giống đực
 • lối nói ngắn gọn; lời nói ngắn gọn
 • (nghệ thuật) hình thu ngắn (do nhìn theo phối cảnh)
 • đường tắt
  • Prendre un raccourci
   đi đường tắt
  • en raccourci
   thu nhỏ lại
  • Société en raccourci
   xã hội thu nhỏ lại
Related search result for "raccourci"
Comments and discussion on the word "raccourci"