Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
radius
/'reidjəs/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều radii /'reidiai/
 • bán kính
  • radius of a circle
   (toán học) bán kính của một vòng tròn
  • atomic radius
   bán kính nguyên tử
 • vật hình tia; nan hoa (bánh xe)
 • phạm vi, vòng
  • within a radius of 5 kilometers from Hanoi
   trong phạm vi cách Hà-nội 5 kilômét
  • within the radius of knowlegde
   trong phạm vi hiểu biết
 • (giải phẫu) xương quay
 • (thực vật học) vành ngoài (của cụm hoa đầu); nhánh toả ra (của cụm hoa tán)
 • (kỹ thuật) tầm với (của cần trục...)
Related words
Related search result for "radius"
Comments and discussion on the word "radius"