Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
reflet
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • ánh phản chiếu, ánh
  • Les reflets du feu
   ánh lửa
 • ảnh phản chiếu
  • Reflet d'un visage dans la vitre
   ảnh phản chiếu của khuôn mặt trong tấm kính
 • (nghĩa bóng) (hình) phản ánh
  • Sa beauté est le reflet de son intelligence
   vẻ đẹp của cô ta phản ánh trí thông minh của cô
  • Théorie du reflet
   thuyết phản ánh
Related search result for "reflet"
Comments and discussion on the word "reflet"